POLITYKA PRYWATNOŚCI

PLATFORMY WWW.BANKRUT24.PL

1. Dlaczego ważne jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności ?
W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych pozyskanych na platformie www.bankrut24.pl (dalej „Platforma”).
Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
2. Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
Portal – serwis dostępny pod adresem www.Bankrut24.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej www.bankrut24.pl
Administrator – podmiot określony w pkt.3
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest :
Bankrut24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 50-111, ul. Św. Elżbiety 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000748224, REGON: 381272677, NIP:8971859309
4. Jakie dane możemy przetwarzać?
Przetwarzamy tylko te dane, które Użytkownik udostępnił nam za pomocą formularzy dostępnych na stronie Portalu, w szczególności numer telefonu Użytkownika bądź adres email do kontaktu z innymi Użytkownikami bądź administratorem Portalu.
5. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; m.in. takich jak :  rejestracja na forum, dodawanie komentarzy na stronie Portalu, bądź w celu nawiązania kontaktu z właścicielami Portalu bądź innymi Użytkownikami;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś/aś lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (m.in. dane dla celów podatkowych i rachunkowych);
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów;
5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej
6. Cele i czynności przetwarzania danych:
Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy przede wszystkim, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie bądź dla ułatwienia Twojego kontaktu z Innymi Użytkownikami Portalu poprzez:
a) Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
b) Kontakt telefoniczny – w przypadku chęci korzystania z określonych funkcjonalności Portalu, takich jak korzystanie z zakładki „Zdobądź pieniądze”  możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak  np. numer telefonu komórkowego. W takiej sytuacji brak podania tych danych, uniemożliwi Ci korzystanie z tej funkcji Portalu.
Dane przekazane nam w sposób określony powyżej na forum wykorzystywane są w celu opublikowania ogłoszenia oraz nawiązania przez Ciebie kontaktu z Administratorem bądź innymi Użytkownikami Portalu a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania ogłoszenia.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania ogłoszenia na Portalu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie ogłoszenia, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do ogłoszenia, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 ROO.
c) Forum, komentarze- Jeżeli chcesz dodać komentarz na Portalu, musisz wypełnić formularz i podać swoje imię bądź „nick”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Takie dane nie pozwalają jednak na dokonanie jakiejkolwiek identyfikacji Użytkownika, chyba że Użytkownik podczas dodawania komentarza samodzielnie podejmie decyzję o ich udostępnieniu i poda inne dane osobowe.
Dane przekazane nam na forum, podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy w serwisie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
d) Generator Wniosków Sądowych – wszelkie dane podawane przez Użytkowników podczas generowania wniosków nie są udostępniane Administratorowi, chyba że dany Użytkownik będzie chciał uzyskać pomoc w jego wypełnieniu.
Dane przekazane podczas generowania wniosków sądowych, wykorzystywane są w celu realizacji zlecenia pomocy w ich uzupełnieniu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca ze złożenia takiego rodzaju zlecenia.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zlecenia , chyba że wcześniej zlecenie zostanie wypowiedziane, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 ROO.
e) Newsletter – Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. (obecnie funkcja ta jest niekatywna)
7. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?
Masz prawo wyboru, czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania niektórych danych osobowych niezbędnych do korzystania z funkcji na Portalu, może uniemożliwić korzystanie z Portalu.
8. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, uzyskania informacji o przetwarzanych danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie i żądania usunięcia w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym).
– mailowo na adres rodo@bankrut24.pl lub korzystając z formularza kontaktowego
– listownie na adres: Bankrut24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
Przysługuje Ci ponadto prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  ul. Stawki 2 ; 00-193 Warszawa
9. Jak mogę przenieść moje dane ?
Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w ramach realizacji umowy. Zostaną one automatycznie przesłane Tobie lub osobie trzeciej, w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
10. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do utrzymania Twojego kontaktu z Portalem oraz innymi Użytkownikami Portalu. Ponadto możemy zachować Twoje dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu Portalu lub powszechnie obowiązującego prawa.
11. Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Portalu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.
12. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?
W celu utrzymania prawidłowości działania Portalu Twoje dane mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom, w szczególności w zakresie usług hostingu i utrzymania serwerów.
a) Operatorem hostingu Portalu jest:
Atto Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań
NIP 7811867162, KRS 0000388286
b) Serwery obsługiwane są przez:
UpCloud Ltd,
Eteläranta 12, 6. krs, FI-00130 Helsinki, Finland
ID 2431560-5 (Zlokalizowane we Frankfurcie nad Menem)
13. Jakie inne dane dodatkowo przetwarzamy ?
Podczas gdy korzystasz ze strony Portalu możemy przetwarzać również dane eksploatacyjne i dane nawigacyjne (adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach, które zostaną kliknięte lub inne czynności podejmowane na naszym Portalu), które wykorzystywane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech pozwalających na identyfikację osoby odwiedzającej stronę Portalu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
14. Zmiany w polityce prywatności
Strona jak i funkcje Portalu mogą ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. W związku z tym w przyszłości Portal może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Portalu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.
15. Jakie dane mogą zostać pobrane w sposób automatyczny podczas korzystania z Portalu?
Portal nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Portal i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Portalu. Wykorzystywane przez Portal pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa ewentualne hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Portalu. (w chwili obecnej jednak dostęp do Portalu nie wymaga zakładania konta Użytkownika ani podawania hasła czy loginu)
W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
Portal wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła (w chwili obecnej niniejsza funkcja jest wyłączona)
• dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Portal informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Oprócz plików cookies Portal może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Portal.
16. Postanowienia końcowe
1. Strona Portalu może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane i przekazywane do tej strony. Administrator namawia by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych przez osoby trzecie.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
b) dostęp do ewentualnego Konta jedynie po podaniu Loginu i Hasła (w chwili obecnej opcja nieaktywna)
4. Administrator jest uprawniony do udostępniania Danych Osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób.
5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: rodo@bankrut24.pl